Przeskocz do treści

Rejestracja

WARUNKI UCZESTNICTWA W GALI
§1. Zasady Ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa w Gali pod nazwą „Perły Rynku Kosmetycznego” organizowanej przez Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej. Uczestnictwo w Gali jest równoznaczna z akceptacją „Warunków uczestnictwa w Gali”.
2. Jeśli w treści niniejszych warunków wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:
a. Gala – oznacza organizowaną przez Organizatora galę pod nazwą Perły Rynku Kosmetycznego, która odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 roku w Warszawie;
b. Organizator – oznacza Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej.
c. Uczestnik– oznacza osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która weźmie udział w Gali.
d. Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie www.wk.perlyrynku.pl
e. Zamawiający – oznacza osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji

§2. Rejestracja
1. W celu poprawnej rejestracji Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.wk.perlyrynku.pl
2. Wyłącznie otrzymanie od Organizatora mailowego potwierdzenia uczestnictwa (z adresu monika.wiczuk@wiadomoscihandlowe.pl) uprawnia do udziału w uroczystości.
3. Otrzymanie potwierdzenie mailowego, jest zaproszeniem na udział w uroczystości ogłoszenia wyników badania „Perły Rynku Kosmetycznego”
4. Formularz dotyczy zgłoszenia udziału jednej osoby.
5. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą planowanej Gali.
6. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu email Uczestnika, nazwy firmy, telefonu kontaktowego oraz adresu do wysyłki zaproszenia.
7. W przypadku gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika.
8. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, że posiada stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Wydawnictwem Gospodarczym.
9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Organizator poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o powyższej zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym kontaktowy adres e-mail. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Zamawiający ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Gali w ciągu 7 (siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż przed rozpoczęciem Gali.
11. Rezygnację z udziału należy przesłać e-mailem na adres: monika.wiczuk@wiadomoscihandlowe.pl.
12. Udział innego pracownika firmy w miejsce osoby zgłoszonej w formularzu możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Podczas Gali Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Gali dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora.
2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w Gali.

§ 4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z w uroczystości ogłoszenia wyników badania Perły Rynku Kosmetyczmego oraz w celu wykonania umowy łączącej Uczestnika z Organizatorem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).
4. W przypadku wyrażenia zgody, dane będą również wykorzystywane w celach marketingowych w tym do marketingu produktów i usług oraz wysyłki newsletterów.
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem oraz 3 lata od zakończenia uroczystości, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania.
6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.
7. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.
8. Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą uroczystości oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
10. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w uroczystości.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów „Warunków uczestnictwa w Gali” oraz regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Gala, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
2. W trakcie Gali, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy „Warunków uczestnictwa w Gali”, jak i uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Gali, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Gali i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Gali lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Gala.
4. W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany „Warunków uczestnictwa w Gali”, z zastrzeżeniem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: monika.wiczuk@wiadomoscihandlowe.pl
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Gali.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany miejsca oraz do odwołania Wydarzenia.

Materiały niniejsze są własnością Wydawnictwa Gospodarczego i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny Wydawnictwa Gospodarczego Sp. z o.o. jest zabronione.Proszę wybrać (pole obowiązkowe):
TAK – wezmę udział w uroczystości wręczenia nagród Perły Rynku Kosmetycznego, która odbędzie się 11 czerwca 2019 w Renaissance Warsaw Airport Hotel (ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa)

imię (pole obowiązkowe):

nazwisko (pole obowiązkowe):

stanowisko (pole obowiązkowe):

nazwa firmy (pole obowiązkowe):

adres email (pole obowiązkowe):

bezpośredni telefon kontaktowy (pole obowiązkowe):

Adres do wysyłki zaproszenia

nazwa ulicy (pole obowiązkowe):

nr budynku (pole obowiązkowe):

miasto (pole obowiązkowe):

kod pocztowy (pole obowiązkowe):

Zgoda wymagana (pole obowiązkowe):

Zgody dobrowolne:

Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych dokumentujących przebieg w uroczystości wręczenia nagród Perły Rynku Kosmetycznego.


SMS/MMSe-mailtelefon

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7 (dalej „Administrator” lub „Organizator”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email admin@wydawnictwogospodarcze.pl.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zgłoszenia uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród Perły Rynku Kosmetycznego, wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Organizatorem Kongresu, wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach promocyjnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) i b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy pomiędzy uczestnikiem i Administratorem oraz 3 lata od zakończenia uroczystości.

Odbiorcą danych będą podmioty świadczące usługi związane z przygotowaniem i obsługą uroczystości oraz inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem umowy m. in. podmioty świadczące usługi księgowe, usługi IT oraz agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, zgłoszenia sprzeciwu.
Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wiązało się z uniemożliwieniem Pani/ Panu udziału w uroczystości. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki informacji marketingowych.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy admin@wydawnictwogospodarcze.pl lub zgłosić się do najbliższego biura ul. Wołoska 7 bud. MARS, klatka D, 02-675 Warszawa.